Trygderett

Bjerkan Stav har høy kompetanse innen trygderett og omfattende erfaring fra feltet. Vi har over 20 års erfaring ved bistand i trygdesaker.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Trygderett – Dine rettigheter

Det er ofte vanskelig å skaffe seg oversikt og hvilke rettigheter man har og hvilke regler som gjelder i trygderettsaker, ettersom Folketrygdens regler kan oppleves som kompliserte. Det gjelder også en rekke frister som må overholdes. NAV er et nøytralt, offentlig organ med en særskilt veiledningsplikt overfor brukerne. Det kan derimot i enkelte tilfeller være nødvendig med bistand fra advokat for å oppnå de ytelsene du har krav på fra folketrygden.

Påklaging av vedtak

Alle vedtak fra NAV kan påklages, og av og til kan det være hensiktsmessig å få bistand fra advokat i denne prosessen.

Klagefristene varierer avhengig av hva slags NAV-vedtak som ønskes påklaget. Klagefristen skal fremgå av trygdevedtaket. Det er viktig at du sender inn klage innen fristen, ellers mister du retten til å klage over fastsatt trygd. Vanligvis er klagefristen 6 uker fra du mottar orientering om vedtaket fra NAV. Det gjelder særlige klagefrister overfor Trygderetten og lagmannsretten. Klagen over trygdeavgjørelsen behandles først av NAV klageinstans. Dersom du er misfornøyd med resultatet hos NAV, kan saken ankes videre til både Trygderetten og lagmannsretten.

Nærmere informasjon om klageprosessen finner du her: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Klage+ris+og+ros/Klagerettigheter

Utgifter til bistand

I saker innen trygderett kan det gis dekning for utgifter til advokatbistand i form av fri rettshjelp.  En forutsetning for dette er at din inntekt og formue er lav.  Dersom du får medhold i en klage, har du rett til å få dekket rimelige og nødvendige advokatutgifter i den forbindelse, jf. forvaltningsloven § 36.

Bjørn Egil Ramse Berg

Advokat
996 43 442
bb@bjerkan-stav.no

Advokat Berg [tekst]

Han leder vår faggruppe erstatnings-, forsikrings-, skade-, og trygderett.

Advokat Berg

Hovedarbeidsområder:

  • Fagområdelink til erstatning