Fratredelsesavtale

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til utforming av fratredelsesavtale (sluttavtale).

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Hva er en fratredelsesavtale?

En fratredelsesavtale – eller sluttavtale – er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om frivillig fratreden fra en stilling. Det brukes ofte slike avtaler som et alternativ til oppsigelser eller avskjed. Avtalen kan inngås:

 • Før oppsigelse eller avskjed er gitt. For eksempel som følge av oppsigelse ved nedbemanning.
 • Etter oppsigelse eller avskjed er gitt. For eksempel som følge av et forhandlingsmøte.
 • Som et forlik ved domstolsbehandling vedrørende saklig oppsigelse eller avskjed.

Innhold i en fratredelsesavtale

Det er flere sentrale elementer som bør vurderes i avtaler:

 • Opphørstidspunkt og fratreden

  • Avtalen bør inneholde tidspunktet for når selve arbeidsforholdet skal opphøre. Videre bør det avtales hvor vidt arbeidstaker skal ha arbeidsplikt i perioden mellom når avtaler blir inngått og frem til det avtale opphørstidspunktet. Ofte er det vanlig at arbeidstaker delvis eller helt fritas for arbeidsplikt i denne perioden når man inngår en fratredelsesavtale.
 • Sluttvederlag

  • Sluttvederlagets størrelse og tidspunkt for utbetaling
  • Feriepenger
 • Pensjon, AFP, sykepenger, trygd mv.

  • Det må i forkant av inngåelse av en fratredelsesavtale undersøkes hvorvidt denne vil få konsekvenser for AFP, pensjonsrettigheter, trygdeytelser, sykepenger, sluttvederlagsordninger mv.
 • Taushetsplikt

  • I avtalen bør det vurderes om det skal avtales taushetsplikt for en eller begge parter etter arbeidsforholdet er opphørt. Dette relatert til innholdet i avtalen eller til opplysninger arbeidstaker har mottatt i ansettelsestiden.
 • Tilbakelevering av dokumenter, utstyr o.l.

  • Dersom arbeidstaker besitter utstyr eller dokumenter som tilhører arbeidsgiver bør det avtales når, hvordan og til hvem dette skal leveres tilbake. Dette føres ofte som en forutsetning for at utbetaling etter opphørt arbeidsforhold for å unngå tvister når det kommer til dette.
 • Konkurransebegrensing/Karantenetid

  • Det er i utgangspunktet strenge krav for at arbeidsgiver skal kunne kreve en konkurranseklausul i en fratredelsesavtale. Dersom dette skal være aktuelt må arbeidsgiver kunne påvise et behov for dette, samtidig som det følger gitte saksbehandlingsregler og frister. Maksimal karantene tid i slike tilfeller er satt til tolv – 12 – måneder.
 • Attest – referanseperson

  • I tråd med arbeidsmiljøloven har arbeidstaker krav på en attest fra arbeidsgiver. Når den skal utstedes kan derimot forhandling, samt innholdet i attesten. Videre kan det avtales om arbeidstaker skal ha en referanseperson, og eventuelt hvem dette skal være.
 • Dekning av utgifter

  • I forhandlingene av en fratredelsesavtale vil ofte arbeidstaker ha latt seg bistå av en advokat. Det kan i avtalen dermed bestemmes om arbeidstaker skal få dekket hele eller deler av utgiften relatert til dette. Her bør innholdet spesifiseres for hvordan og på hvilke grunnlag utbetalingen skal skje.
 • Bistand ved jobbsøking

  • Det kan vurderes om arbeidstaker skal få bistand fra arbeidsgiver ved jobbsøking under/etter nåværende arbeidsforhold. For eksempel på arbeidstaker benytter seg av betalt hjelp til dette. Rammene rundt dette – for eksempel maksimumsbeløp – bør fastsettes.
 • Endelig opphør

  • Det bør inkluderes i kontrakten at man ved denne avtalen anses arbeidsforholdet og rammene rundt fratredelsesavtalen som avgjort. For eksempel kan det legges inn punkter om at arbeidstaker ikke kan bestride gyldigheten til arbeidsforholdets opphør og at ingen av partene har videre krav mot hverandre.

Juridisk bistand

Det kan ofte være vanskelig å bli enige om alle rammene for en fratredelsesavtale. Lovverket er komplekst og det er mange aspekter som skal/bør behandles for å sikre at alle parter får det man har krav på. For å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt kan det dermed være fornuftig å la seg bistå av advokat. Våre advokater bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i utformingen av fratredelsesavtaler, og står klar til å tilpasse seg din sak.

Karl Bjørnar Olsen

Partner
930 33 689
kbo@bjerkan-stav.no

Advokat Olsen har bakgrunn fra Forsvarets bygningstjeneste og har regelmessig oppdrag for entreprenører og byggherrer. Han er leder for firmaets Bygg- og entreprisegruppe og har prosedert mange entreprisesaker.

Olsen arbeider videre i stor grad med offentligrettslige problemstillinger og opptrer jevnlig som kommuneadvokat for flere kommuner i Sør-Trøndelag.

Han har også lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder grunnforhold og grunnerverv, både for private og offentlige parter. Han har bred erfaring fra forhandlinger og fra skjønn.

Olsen har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere på arbeidsrettens område.

Olsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: