Barnefordeling – Økonomiske spørsmål

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til økonomiske spørsmål innen barnefordeling.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Barnefordeling – Økonomiske spørsmål

Ved skilsmisse eller samlivsbrudd, med felles barn, må man i tillegg til egne forhold også en ordning for barna,som i sin tur reiser spørsmål relatert til reisekostnader, barnebidrag, enslige forsørgere, barnetrygd og skattefradrag oppstå.

Reisekostnader ved samvær

Dersom foreldrene ikke blir enige om noe annet, skal reisekostnader i forbindelse med samvær i tråd med barneloven §44 fordeles likt. Foreldrene står fritt til å avtale en annen ordning

Det har ikke noe å si hvem som har utløst reisekostnadene i forbindelse med fraværet. Dette gjelder både om det er barnet som reiser mellom foreldrene eller en av foreldrene reiser til og fra for å ha samvær med barnet på dets faste bosted. Reisekostnadene skal deles etter størrelsen på inntekten til foreldrene.

Barnebidrag

Uavhengig av hvem barnet bor oss eller i hvor stor grad barnet bor hos foreldrene har foreldre bidragsplikt overfor barna.

Det er samværsomfang og inntekten til begge foreldre som avgjør størrelsen på bidraget.

Foreldre kan fritt gjøre en avtale om barnebidrag. Avtalen vil ikke være bindende for foreldrene.

Dersom partene ikke blir enige om barnebidraget, kan de be om at NAV fastsetter dette. Fastsettelsen er bindende for partene, men kan påklages.

En kan be om at NAV krever inn bidraget. Dette er et gebyrfritt tilbud. Barnebidraget skal heller ikke beskattes og den bidragspliktige får ikke skattefradrag for betalt bidrag

NAV-støtte til enslig forsørger

Foreldre med fast bosted for ett eller flere barn og som bor alene med barna, kan søke om ulike støtteordninger Typiske støtteordninger kan være rett til overgangsstønad, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad.

Støtteordningen opphører når man har hatt samboer i 12 av de siste 18 månedene

En søknad om støtte for enslig forsørger må rettes til NAV.

Barnetrygd

Barnetrygd gis foreldre eller foresatte for alle barn som er bosatt i Norge og er under 18.

Ved fast bosted vil barnetrygden utbetales til den av foreldrene som har barnet fast bosatt hos seg. Dersom barnet har delt bosted vil barnetrygden deles 50/50 mellom hver forelder. Det bør også påpekes at når foreldrene ikke lever i samme bostand har barnet rett på å få utbetalt barnetrygden direkte til seg selv.

For enslige forsørgere er det mulig å få utvidet barnetrygd. Denne vil tilsvare trygd for ett barn mer enn det forsørgeren faktisk bor sammen med. Dette forutsetter dog at man er enslig forsørger. Ordningen vil oppheves dersom man har vært samboer med noen i over 12 måneder, får barn med samboeren eller gifter seg på nytt.

Skattefradrag

Enslige forsørgere har fra og med 2013 blitt liknet i skatteklasse 1. I stedet gis det et særfradrag i alminnelig inntekt for skattytere som bor alene med omsorg for barn under 18 år. Det gis dog et særfradrag i den personlige alminnelige inntekten til den som har mindreårige barn og bor alene. Særfradraget gis til fast bostedsforelder eller eventuelt deles 50/50 mellom foreldrene dersom det foreligger avtale eller avgjørelse om delt bosted.

Retten til særfradrag vil også kunne avhenge av om du har mottatt utvidet barnetrygd i inntektsåret. I tillegg vil det avhenge av om NAV anser som en faktisk enslig forsørger.

Juridisk bistand

For å sikre at dine økonomiske interesser og rettigheter blir tatt hånd opp på en ordentlig måte, kan det være fornuftig å la seg bistå av advokat. Skilsmisse og samlivsbrudd kan oppleves vanskelig for mange, og økonomiske konflikter gjør ikke ting bedre. Våre advokater har lang erfaring med å bistå klienter i saker vedrørende barnefordeling og økonomiske spørsmål rundt dette. Det gir deg/dere anledning til å hindre eventuelle konflikter og sørge for at alle parter faktisk får det de har krav på i en allerede vanskelig situasjon.

Roy Hedly Karlsen

Partner
915 50 211
rhk@bjerkan-stav.no

Advokat Karlsen er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Han har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder. Karlsen har sin spesialkompetanse innen arv og skifte, vergemålsrett og tvisteløsning. Han er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i anledning offentlige skifter.

Karlsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: