Barnefordeling – Prosedyre for domstol

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til prosedyre for domstol og mekling i barnefordelingssaker.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Barnefordeling – Prosedyre for domstol

Dersom det i etterkant av skilsmisse eller separasjon oppstår uenighet rundt spørsmål vedrørende felles barn, kan tvisten bringes inn for domstolen. Normalt vil dette relatere seg til spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Mekling

Før en tvist kan bringes inn for domstolen, må foreldrene ha gjennomført en mekling. Mekling tilbys normalt hos alle familievernkontorer. Andre godkjente meklere er advokater, prester, psykologer, ansatte i offentlig helse- og sosialinstanser eller PPP-tjenesten.

Meklingprosessen kan du lese mer om her.

Dersom meklingen ikke fører frem kan saken bringes inn for domstolen.

Også domstolen tilbyr mekling som en del av den forberedende saksbehandlingen, med mål om at partene skal bli enige.

Meklingsprosessen i domstolen kan du lese om her

Dersom man heller ikke her klarer å bli enige, er neste skritt en ordinær hovedforhandling i tingretten, med påfølgende domsavsigelse.

Juridisk bistand

Barnefordelingssaker kan oppleves som svært belastende for både foreldre og barn. I de fleste tilfeller klarer foreldrene å bli enige om rammeverket for barnefordelingen, men av og til kan det skjære seg. For å sikre at dine/deres og barnets interesser blir ivaretatt på en best mulig måte kan det være fornuftig å la seg bistå av advokat. Vi bistår både som meklere og i rettslige prosesser. Våre advokater har lang erfaring med å føre prosedyre for retten i slike saker og fungere som meklere, og står klare til å tilpasse seg din sak.

Roy Hedly Karlsen

Partner
915 50 211
rhk@bjerkan-stav.no

Advokat Karlsen er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Han har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder. Karlsen har sin spesialkompetanse innen arv og skifte, vergemålsrett og tvisteløsning. Han er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i anledning offentlige skifter.

Karlsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: