Dødsboskifte

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til bistand ved privat dødsboskifte

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Dødsboskifte – hva er det?

Når vi snakker om dødsboskifte, refererer vi her til privat skifte av dødsbo. Dette er den vanligste formen for oppgjør av dødsbo, og innebærer at en eller flere av arvingene selv står ansvarlig for fordeling av det avdøde har etterlatt seg.

Et privat skifte er som regel langt rimeligere enn et offentlig skifte av dødsbo.

Nærmere om privat skifte

I et privat dødsboskifte deles de som arver inn i to grupper; loddeiere og legatarer. En loddeier er en som arvet hele, eller en brøkdel av boet. Altså har man et «lodd» i boet. En legatar er i testament tilgodesett med en eller flere bestemte gjenstander.

Dersom arvingene skal kunne skifte privat, er det et krav om at minst en loddeier må overta gjelden til avdøde. Det er i tillegg et krav om at loddeieren må være myndig. Den eller de arvinger som påtar seg dette, må deretter sende en skriftlig erklæring om det til tingretten, Jf. skifteloven § 78. Dette gjøres på et standardisert skjema som finnes på www.domstol.no, og det er normalt en frist på 60 dager fra dødsfallet til å erklære privat skifte.

Dersom noen av loddeierne ikke er myndige, må vergene for disse skriftlig samtykke i at boet blir skiftet privat. Les mer om dette i skifteloven § 79.

Juridisk bistand til privat dødsboskifte

Det kan ofte være vanskelig både økonomisk og følelesmessig å jobbe med et arveoppgjør. I tillegg kan det av og til oppstå konflikter mellom arvinger. Det kan derfor være fornuftig å la seg bistå av advokat dersom man opplever det som nødvendig. Advokaten vil i et privat skifte fungere som en nøytral rådgiver for alle arvingene, og kostnadene ved dette er også normalt langt lavere enn ved et offentlig skifte.

Roy Hedly Karlsen

Partner
915 50 211
rhk@bjerkan-stav.no

Advokat Karlsen er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Han har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder. Karlsen har sin spesialkompetanse innen arv og skifte, vergemålsrett og tvisteløsning. Han er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i anledning offentlige skifter.

Karlsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: