Bistandsadvokat

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til å fungere som bistandsadvokat i alle stadier av en straffesak. 

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Når har jeg krav på bistandsadvokat?

Både etterlatte og fornærmede kan ha krav på bistandsadvokat dersom en straffbar handling har funnet sted. Dette kan for eksempel gjelde dersom fornærmede er blitt utsatt for et seksuelt overgrep/grove voldshandlinger, eller til etterlatte dersom en mindreårig er død som følge av en straffbar handling. Andre særlige forhold kan også føre til at retten oppnevner en bistandsadvokat.

Fornærmede vil selv kunne velge en bistandsadvokat. Hvis fornærmede ikke selv har et ønske vil det bli oppnevnt en bistandsadvokat for fornærmede.

I begge tilfeller dekkes oppdraget av det offentlige.

Vurdering av anmeldelse

Kravet på bistandsadvokat løper seg fra det tidsrommet hvor den straffbare handlingen er begått i saker der det er begått en straffbar handling mot en fornærmet. Det vil si at man også har krav på bistand i perioden før saken faktisk anmeldes. Saken kan gjelde voldssaker, men også saker vedrørende for eksempel tvangsekteskap. Fornærmede har krav på bistand også dersom det ikke blir inngitt anmeldelse vedrørende forholdet.

Under etterforskning

Dersom anmeldelse av forholdet er levert, finnes det ingen begrensninger når det kommer til retten til bistandsadvokat for fornærmede/etterlatte. Dette stadiet vil følgelig gjelde i hele tidsrommet frem til saken enten henlegges eller det tas ut tiltale.

Under hovedforhandling

Etter tiltale er uttatt, har fornærmede i saken krav på bistandsadvokat i hele prosessen og perioden frem til selve rettsaken starter. Dette uavhengig av lengden på tidsperioden. Det kan også påpekes at dersom fornærmede har innvendinger og ønsker å klage på tiltalen vil dette falle under bistandsadvokatens oppgaver.

Fornærmede har også krav på hjelp fra bistandsadvokat i arbeidet med å fremme selve erstatningskravet i saken.

Under selve hovedforhandlingen har fornærmende rett til å la seg bistå av bistandsadvokat i hele prosessen.

Inndrivelse av erstatning/søke om erstatning

Etter domsavsigelse er gitt har fornærmede krav på assistanse når det kommer til inndrivelse av eventuell erstatning i saken – enten det er fra domsfelte/tiltalte, staten eller andre parter. I tillegg faller det under bistandsadvokaten oppgaver å informere de fornærmede om og rundt selve domsavsigelsen. Fornærmede kan i straffedommer ikke anke saken selv, men dersom påtalemyndigheten gjør dette vil det følgelig falle under advokaten oppgaver å søke opp ny oppnevnelse for å bistå fornærmede i lagmannsretten. Fornærmede har dog mulighet til å anke særskilt avgjørelsen når det kommer til et eventuelt erstatningskrav. Dette vil da behandles som en såkalt sivil anke, og man har da følgelig rett på bistand fra advokat.

Videre har fornærmede også rett til å anvende bistandsadvokaten til å fremme krav om statlig erstatning. Herunder er voldsoffererstatning sentralt. For å få dette er det et krav om at det er fornærmede som har politianmeldt og lagt frem krav om erstatning i straffesaken. Dog kan det i særlige tilfeller gjøres unntak fra dette.

Advokatfirmaet Bjerkan Stav har fast oppnevnte bistandsadvokater for henholdsvis Sør- og Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett ansatt hos seg.

Roy Hedly Karlsen

Partner
915 50 211
rhk@bjerkan-stav.no

Advokat Karlsen er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Han har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder. Karlsen har sin spesialkompetanse innen arv og skifte, vergemålsrett og tvisteløsning. Han er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i anledning offentlige skifter.

Karlsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: