Barnefordeling

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer rådgivning innen barnefordeling. Herunder foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Barnefordeling – Generelt

Når et ekteskap eller samboerskap opphører kan ofte barnefordelingen som følger være et sårt og konfliktfylt tema. I utgangspunktet har barnet rett til samvær med begge foreldre, men det kan også variere hvordan dette skal løses avhengig av saken. Generelt sier norske lover § 104 at barnets beste være det grunnleggende hensyn i behandlingen. Hva som ansees som barnets beste kan derimot være avhengig av kultur og kan variere ut i fra tid og sted.

Saker innen barneloven

Foreldreansvar

Alle barn har rett til å bli i ivaretatt og få omtanke fra sine foreldre. Dette innebærer at barnet opplever kjærlighet, trygghet, oppmerksomhet, mulighet for stell og samvær med andre, pleie med mer. Loven har ingen standard for hvordan omsorgen skal utøves. Dersom omsorgen imidlertid ligger under et minstemål, kan barnevernet gripe inn.

Foreldreansvar går mer konkret ut på at foreldre har rett og plikt til å bestemme for barnet i personlige forhold. Foreldrene skal utøve foreldreansvaret ut fra barnets behov og interesser. Når barnet blir eldre skal foreldrene legge økende vekt på barnets mening i takt med barnets alder og modenhet.

Gifte foreldre har felles foreldreansvar for barna de har sammen. Dersom foreldrene ikke er gifte eller samboere i det farskapet blir etablert, tilfaller foreldreansvaret moren alene. Foreldrene kan avtale at de skal ha felles foreldreansvar, eller at far skal ha foreldreansvaret alene. Avtalen må sendes til folkeregisteret for å være gyldig. Avtalen må være skriftlig og være signert av begge foreldre. Foreldre som har fått barn uten å bo sammen, men som flytter sammen senere, får ikke felles foreldreansvar som følge av flyttemeldingen. De må sende egen avtale om felles foreldreansvar til folkeregisteret.

Samværsrett

For at barnets rett til samvær skal oppfylles pålegges foreldrene et ansvar i loven. Foreldrenes ansvar til å oppfylle samværsretten følger av barneloven § 42. Det er imidlertid ikke alltid slik at foreldrenes plikt til å oppfylle barnets samværsrett gjennomføres. Dersom den av foreldrene som har samværsrett ikke ønsker samvær, eller benytter retten lite, vil barnet i praksis ikke få det samværet med forelderen som det har rett på.

I utgangspunktet kan foreldrene selv avtale omfanget av samværsretten, avhengig av hva de mener er best for barnet. Dersom foreldrene ikke blir enige, kan saken bringes inn for retten.

Det er viktig å påpeke at dersom barnet er fylte 7 år (eller barn som er yngre og i stand til å danne egne synspunkter) når omfanget av samværet skal bestemmes har det rett til å få informasjon og muligheten til å si sin egen mening før en avgjørelse tar. Dette er uavhengig om det er retten eller foreldrene som bestemmer omfanget. I det barnet er fylte 12 år – skal barnets mening vektlegges i stor grad.

Til slutt vektlegges momenter som alder, barnets tilknytning til nærmiljøet, reiseavstand mellom foreldrene, samlet foreldrekontakt og andre relevante hensyn til barnet.

Fast bosted

Foreldre har ved skilsmisse eller opphøring av samboerskap i utgangspunktet full rett til å fritt avtale hvordan barnets bostedordning skal være. Herunder hvem som skal ha den daglige omsorgen for barnet og hvor barnets faste bosted skal være.

I tråd med barneloven vil retten her treffe avgjørelser som igjen omtales som barnets beste. Sentrale momenter i denne vurderingen kan for eksempel være at en søskenflokk ikke skal splittes opp. Videre er også her barnets egne ønsker en sentral faktor som vurderes på lik linje som under samværsrett. Barnet har rett på en stabil omsorgssituasjon og samvær med begge sine foreldre.

Juridisk bistand

Saker innen barnefordeling kan være utfordrende, både for barnet og foreldrene. Det kan oppstå problemer når det kommer til bosted, forsørgelse, og ikke minst barnets egne ønsker. For å sørge for at en slik prosess blir så smertefri som overhodet mulig kan det være fornuftig å la seg bistå av en spesialisert advokat innen barnefordeling. Alle saker innen barnefordeling er unike og må håndteres heretter. Sakene er ofte komplekse, og profesjonell hjelp kan være fornuftig å benytte for å sørge for at alle får sine interesser ivaretatt.

Roy Hedly Karlsen

Partner
915 50 211
rhk@bjerkan-stav.no

Advokat Karlsen er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Han har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder. Karlsen har sin spesialkompetanse innen arv og skifte, vergemålsrett og tvisteløsning. Han er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i anledning offentlige skifter.

Karlsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: