Disse oppdragsvilkår gjelder for arbeid utført av Bjerkan Stav Advokatfirma AS (heretter Bjerkan Stav) med mindre annet er særskilt avtalt skriftlig. Hva oppdraget går ut på og hvem som er ansvarlig advokat fremgår av oppdragsbekreftelsen.

Interessekonflikt

Klienten skal gi opplysninger om motparten og andre interesserte slik at Bjerkan Stav kan avdekke eventuell interessekonflikt etter advokatforskriften. Bjerkan Stav forbeholder seg retten til å si fra seg oppdrag dersom interessekonflikt avdekkes.

Firmaets ressurser

Bjerkan Stav vil ivareta klientens interesser på best mulig måte. Ved utførelsen av oppdraget vil advokaten ta hensyn til verdien av saken og ikke uten avtale med klienten anvende mer tid og andre ressurser enn han/hun anser forsvarlig.

Gjennomføring av oppdraget

Hvert oppdrag har en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat har ansvar for at arbeidet blir utført på optimal måte for klienten, herunder å vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av andre medarbeidere.

I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

Ansvarsbegrensning

Selskapets partnere er ikke personlig ansvarlig for eventuelt erstatningsansvar som firmaet måtte pådra seg, når minst én av selskapets advokater er solidarisk ansvarlig med selskapet etter domstolsloven § 232.

Bjerkan Stav og dets advokater er for øvrig undergitt de til enhver tid gjeldende regler om sikkerhetsstillelse og tvungen ansvarsforsikring i advokatvirksomhet som ved utarbeidelsen av disse vilkår er NOK 10 millioner pr advokat pr år.

Bjerkan Stav har, i tillegg til den pliktige ansvarsforsikring, tegnet en frivillig forsikring som ved utarbeidelse av disse vilkår har en tilleggsdekning på NOK 50 millioner.

Ansvar utover ovennevnte forsikringer for den enkelte advokat (NOK 10 mill) og for Bjerkan Stav (NOK 50 mill) kan sikres etter skriftlig avtale med klienten. Inngås ikke slik avtale om ytterligere ansvar, er ansvaret begrenset til forsikringsdekningen

Salær, andre kostnader og rabatter

Advokattjenester prises som regel etterskuddsvis med endelig avregning etter at oppdraget er avsluttet.

I følge reglene om god advokatskikk er medgått tid en vesentlig faktor ved salærberegningen, men også advokatens kompetanse innenfor det aktuelle fagområdet, sakens kompleksitet og resultatet av arbeidet kan tas med i betraktning ved beregningen.

Timepriser varierer avhengig av hvilke ressurser som benyttes, og pr i dag er veiledende timesatser for arbeid utført slik (alle beløp er eks mva):

Partnere: kr 2 700 – 3 800
Ansatte advokater: kr 2 400 – 2 800
Advokatfullmektiger: kr 1 800 – 2 300

De veiledende timesatser som benyttes for ansatte advokater og advokatfullmektiger vil avhenge av blant annet erfaring og spesialkompetanse.

Avtalt timepris oppgis i oppdragsbekreftelsen.

Eventuelle rabattordninger som klienten omfattes av, må varsles skriftlig før oppdragets begynnelse. I motsatt fall tapes retten til rabatt.

Kostnader til kopiering, ekstern bistand, kurerforsendelser, reiser og annet som er knyttet direkte til utførelsen av oppdraget kommer i tillegg og angis særskilt på faktura.

Større utlegg avtales normalt særskilt, men ikke dersom utleggene er en integrert og nødvendig del av oppdraget.

Merverdiavgift kommer i tillegg etter gjeldende regler på både salær og utlegg.

Fakturering og betaling

Avhengig av oppdragets art og varighet, vil vårt salær bli fakturert enten ved oppdragets slutt eller løpende under sakens gang, men normalt ikke oftere enn én gang hver måned. Klienten står fritt til å be om delfakturering.

Alle fakturaer utstedes normalt med 14 dagers forfallstid. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser. Ved eventuelle spørsmål i tilknytning til fakturaen, skal det uomtvistede beløp under enhver omstendighet betales innen forfall.

Klienten kan be om å få tilsendt spesifikasjon av utført arbeid og fakturagrunnlag.

Bjerkan Stav forbeholder seg retten til å kreve innbetalt et forskuddsbeløp til sikkerhet for salær eller utlegg som vil påløpe.

Dersom klienten misligholder betalinger overfor Bjerkan Stav har advokaten rett til å stanse videre arbeid for klienten og holde tilbake sakens dokumenter inntil faktura er betalt. Imidlertid skal skritt som er nødvendige for å hindre klienten i å lide rettstap ved oversittelse av frister foretas dersom klienten ikke er varslet om at advokaten har fratrådt.

Bjerkan Stav kan motregne fakturaer i midler klienten har innestående på klientkonto.

Dersom klienten har fått rabattert pris, skal ikke den rabatterte prisen gjelde dersom en motpart skal dekke Bjerkan Stavs klients sakskostnader eller at klienten får dekket sakskostnadene fra annet hold. Dette da rabatten kun gjelder for klient og ikke for klientens motpart/andre. Dette medfører at det i saksomkostningsoppgaver for forliksråd, domstol ol. vil benyttes ordinære timesatser.

Rettshjelpsforsikring og andre forsikringsordninger

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring og andre forsikringsordninger. Dette fremgår av klientens forsikringspoliser.

Klienten kan be advokaten undersøke om dette er aktuelt. Med mindre annet er avtalt, må klienten selv sørge for å varsle forsikringsselskapet.

Arbeidet vil bli avregnet mot klienten etter de avtalte salærberegningsprinsipper. Klienten kan kreve salæret dekket av forsikringsselskapet etter vilkårene i polisen. I polisene er det ikke uvanlig at det fremkommer at klient må dekke en egenandel selv, at det er en totalbegrensning på hvor mye forsikringsselskapet dekker og at forsikringsselskapet kun dekker en gitt timepris hos advokaten. Det presiseres at klient er ansvarlig for å betale regningen til Bjerkan Stav for deretter selv søke dekket kostnaden av forsikringsselskapet. Differansen mellom Bjerkan Stavs salær og det forsikringsselskapet dekker, blir en kostnad klienten selv må bære. Dette innebærer at Bjerkan Stavs salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Det presiseres at klient er ansvarlig for differansen selv om det er inngått avtale om at Bjerkan Stav skal motta betaling direkte fra forsikringsselskapet.

Eventuelt arbeid for Bjerkan Stav knyttet til forsikringsordninger faktureres klient på ordinær måte.

Klientens eget forhold

Klienten plikter å frembringe eller medvirke til at advokaten mottar alle de opplysninger han/hun ber om, også om dette er taushetsbelagt eller forretningshemmeligheter. Uten slik medvirkning kan ikke advokaten utføre oppdraget tilfredsstillende, og det kan påløpe ekstra omkostninger eller medføre forsinkelse.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av korrespondanse ut fra og inn til Bjerkan Stav i saken. Det er advokaten som avgjør hvilke formuleringer og anførsler som skal benyttes etter å ha hørt klienten.

Ansvar for sakens utfall – ilagte saksomkostninger/rettsgebyr

Bjerkan Stavs oppfatning av sakens mulige utfall innebærer ikke at Bjerkan Stav har et rettslig ansvar for at resultatet oppnås. Dersom en rettssak tapes helt eller delvis, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke sakens omkostninger og å dekke rettens gebyr. Saksomkostningene er klientens eget ansvar.

I saker for forliksrådet og/eller småkravssaker (krav under kr. 200 000 / kr 250 000) er det sterkt begrenset hvor mye den vinnende part kan kreve erstattet av motparten.

Vi presiserer følgende:
Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær Bjerkan Stav har krevd/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor Bjerkan Stav for det overskytende. Uavhengig av begrensningene som gjelder for saksomkostninger i forliksrådet og i småkravsprosessen, herunder hva som kan kreves dekket av motparten, vil klienten være ansvarlig overfor Bjerkan Stav for det overskytende.

Taushetsplikt/personopplysningsloven

Advokater har taushetsplikt om de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (f eks hvitvaskingsloven). Bjerkan Stav gis imidlertid anledning til å opplyse om kundeforholdet ved anbudskonkurranser o.a. Samtlige medarbeidere i Bjerkan Stav har autorisert tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring. Enkelte opplysninger vil være personopplysninger.

Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med krav i personopplysningsloven.

Ved rettssaker er advokaten og klienten pålagt å fremlegge bevis som kan tale til ugunst for klient og til fordel for motpart. F eks vil undersøkelser i statsarkivet bli krevd dekket av klienten selv om disse undersøkelsene kun fremskaffer bevis til fordel for motpart.

Engasjering av andre rådgivere

I tilknytning til et oppdrag kan det være nødvendig eller tilrådelig å engasjere rådgivere utenfor Bjerkan Stav, for eksempel bistand til revisjon, taksering eller advokatbistand i andre jurisdiksjoner. Bjerkan Stav vil diskutere dette med klienten når situasjonen oppstår, herunder hvem som bør engasjeres. Klienten vil selv stå som oppdragsgiver overfor slike eksterne rådgivere, selv om disse av praktiske grunner stiler sin faktura til Bjerkan Stav. Slike rådgivere er selv ansvarlig overfor klienten og Bjerkan Stav påtar seg intet ansvar for eksterne rådgivere.

Klientmidler

Skal Bjerkan Stav oppbevare klientmidler, blir disse disponert etter Advokatforeningens regler. Med mindre annet særskilt blir avtalt, plasseres midlene på en rentebærende klientkonto i bank. Dette er en samlekonto for klientenes midler, og hvor banken har avgitt erklæring om at banken ikke kan gjøre motregning gjeldende i kontoen for krav banken måtte ha mot Bjerkan Stav. For det tilfellet at banken ikke skulle være i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor innskyterne, har Bjerkan Stav ikke ansvar for det tap klientene måtte lide som følge av bankens manglende betalingsevne.

Oppsigelse av oppdraget

Klienten kan når som helst frita advokaten fra oppdraget ved oppsigelse. Advokaten kan frasi seg oppdraget hvis parten gir feil eller ufullstendige opplysninger, ikke følger advokatens råd, ikke betaler eller det inntrer slike omstendigheter at det med rimelighet ikke kan kreves at han/hun fortsetter oppdraget. Advokaten må likevel utføre slikt som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap. Ved oppsigelse skal det faktureres og betales for utført arbeid og kostnader/utlegg frem til oppsigelse er mottatt.

Personopplysninger

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil advokatfirmaet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaet ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i advokatfirmaets personvernerklæring.

Klageadgang

Mener klienten salæret er for høyt eller det bør rettes kritikk mot måten advokaten har skjøttet oppdraget på, kan klienten rette en klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg for Trøndelag og Møre og Romsdal. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for den sentrale Disiplinærnemnd.  som vil vurdere om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene. Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder.

Regler for God Advokatskikk finnes på Advokatforeningens hjemmeside: https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/kommentarutgaven/ og nærmere opplysninger om klageordningen finnes her: https://advokatklageordningen.no/#/