Fremtidsfullmakt

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til opprettelse og tolkning av fremtidsfullmakter.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Hva er en en fremtidsfullmakt?

Vergemålsloven § 78 definerer fremtidsfullmakt som en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Fremtidsfullmakten kan innbefatte både økonomiske og personlige forhold, og herunder begrenses til bestemte områder. Det skal også være klart at fullmakten skal gjelde etter at fullmaktgiveren er kommet i en tilstand i tråd med §78.

Fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til vergemål.

Formkrav

Det er flere formkrav og opplysninger til hvordan en fremtidsfullmakt skal opprettes og hvilken informasjon den skal inneholde

  • Den skal gjøres skriftlig med to vitner tilstede som er godkjent av den som gir fremtidsfullmakten. I tillegg skal de være tilstede samtidig og vite at dokumentet skal være en fremtidsfullmakt. Vitnene skal også underskrive dokumentet mens fullmaksgiveren er tilstedeværende.
  • Vitnene ha fylt 18 år, og være i stand til å forstå hva underskriften har av betydning. Vitnene kan ikke være fullmektigens ektefelle, samboer, barn eller barnebarn.
  • En fremtidsfullmakt bør dateres.
  • Det bør påses i signering av dokumentet fra vitnenes side at fullmaktsgiver har opprettet dokumentet av fri vilje og full forståelse av betydningen til handlingen, samt eventuelle andre relevante forhold. Vitnenes fødselsdato og adresse bør også påskrives fullmakten.

Typer fremtidsfullmakter

Det finnes hovedsakelig to typer fremtidsfullmakter.

  1. En fullmakt som gjelder umiddelbart fra når du oppretter den, men som også fortsetter å gjelde dersom du blir rammet av demens eller alvorlig svekket helbred. Altså en vedvarende fullmakt.
  2. En fullmakt som kun gjelder fra et fremtidig tidspunkt der du grunnet sinnslidelse (herunder demens), eller alvorlig svekket helbred selv blir svekket i den grad at du ikke kan ivareta egne interesser. Altså en ren fremtidsfullmakt.

Juridisk bistand

For å være helt sikker på at fullmakten inneholder det du ønsker, og at alle formkrav og anbefalinger er inkludert i fullmakten, kan det være fornuftig å la seg bistå av advokat. Alle saker er individuelle og det er derfor viktig at du får sørget for at fullmakten er rettet slik du ønsker det.

Roy Hedly Karlsen

Partner
915 50 211
rhk@bjerkan-stav.no

Advokat Karlsen er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Han har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder. Karlsen har sin spesialkompetanse innen arv og skifte, vergemålsrett og tvisteløsning. Han er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i anledning offentlige skifter.

Karlsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: