Yrkesskade

Dersom du er påført sykdom eller skade som følge av utførelse av arbeid, kan du ha krav på erstatning. Våre advokater har høy kompetanse og lang erfaring med saker vedrørende yrkesskade, og står klar til å bistå din sak.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Hva er en yrkesskade?

Med yrkesskade menes skade og sykdom som følger av en arbeidsulykke. Skadebegrepet omfatter også dødsfall. Med arbeidsulykke menes en plutselig hendelse eller begivenhet. Ulykkesbegrepet dekker ikke bare alvorlige hendelser som det i alminnelig språkbruk er å betegne som ulykke, så som eksplosjoner og fall fra stor høyde. Det dekker også for eksempel skade som oppstår ved at arbeidstaker glir på glatt underlag eller kommer i forkjært stilling som følge av at et tak glipper. Får du en yrkesskade etter en arbeidsulykke vil du kunne ha krav på erstatning.

Yrkesskade gir deg særlige rettigheter i forhold til NAV og forsikring.  Du er med andre ord bedre stilt enn de som påføres tilsvarende skader utenfor en arbeidssituasjon. Arbeidsgiver er pålagt å tegne forsikring for yrkesskade, jf. lov om yrkesskadeforsikring. Erstatningen ytes uavhengig av skyld.

Erstatning 

Dersom du er blitt utsatt for en yrkesskade har du i utgangspunktet krav på å få dekket det økonomiske tapet du påføres som følge av denne. Det innebærer at du skal stilles i samme økonomiske posisjon som om yrkesskaden ikke hadde inntruffet. Ved tap av inntekt, plikter det også forsikringsselskapet å dekke differansen mellom inntekten du reellt ville hatt uten skaden og den inntekter du faktisk har med skaden. Ekstrautgifter yrkesskaden medfører, skal også dekkes. Dersom skaden er betydelig og varig, vil du kunne ha krav på menerstatning.

Erstatningsberegningen ved yrkesskader foretas ut fra en konkret  og særskilt vurdering av hver enkelt tilfelle sin situasjon. Det skjer altså en individuell og konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Erstatningsutmålingen er likevel delvis standardisert, jf. reglene i Forskrift om standardisert utmåling av yrkesskader.

Bistand fra advokat

Enhver sak i forbindelse med yrkesskade må vurderes individuelt og på riktig måte. Vurderingen av slike saker kan ofte være kompleks, og ofte kan det være fornuftig å få bistand fra advokat i slike saker.

Bjørn Egil Ramse Berg

Advokat
996 43 442
bb@bjerkan-stav.no

Advokat Berg [tekst]

Han leder vår faggruppe erstatnings-, forsikrings-, skade-, og trygderett.

Advokat Berg

Hovedarbeidsområder:

  • Fagområdelink til erstatning