Ektepakt

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til opprettelse av ektepakter.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Hva er en ektepakt?

En ektepakt er en skriftlig avtale mellom ektefeller som kan regulerere blant annet hvordan formuen til de involverte skal deles dersom ekteskapet oppløses, for eksempel ved skilsmisse eller død.

Ekteskapsloven har en normalordning ved slike tilfeller. Dersom ekteparet ønsker en annen fordeling av formuen enn denne er det altså normalt å opprette en ektepakt. Denne ektepakten må følge visse formkrav for å være gyldig.

Hva kan en ektepakt inneholde?

I en ektepakt kan ektefellene avtaleregulere flere forhold:

Særeie

Særeie går ut på å avtale seg bort fra det som er ekteskapsloven normalordning. Altså går man bort fra likedeling ved oppløsning av ekteskapet. Det kan altså avtales å holde visse verdier utenfor denne likedelingen. Dette gjøres ved å avtale at disse verdiene skal være særeiet til den ene ektefellen.

Videre deles det mellom fullt og delvis særeie. Ved fullt særeie vil alt det ektefellene eier eller senere erverver være helt unntatt fra deling. Delvis særeie omfatter derimot enten kun den ektefellens formue, helt eller delvis, eller deler av begge ektefellenes formuer. For eksempel er det mulig og kun liste en bolig som særeie, mens resten faller under lovens likedeling.

Gave

Dersom en gave gitt utenfor det som er «vanlig» gis mellom ektefeller, må også dette gjøres ved ektepakt. Altså må du dersom du gir ektefellen din en betydelig gave, regulere dette via en ektepakt. Hva som ansees som en «vanlig gave» er det ingen fasit på. Dette kan avhenge av både inntekt, formue og livssituasjon til ektefellene. Har du stor formue, kan altså større gaver bli ansett som vanlige gaver.

Felleseie

Etter ekteskapsloven § 59 kan verdier som klart kan føres tilbake til midler ektefellen hadde da ekteskapet ble inngått, eller som senere er mottatt i arv eller gave fra andre enn ektefellen, holdes utenfor delingen.

I en ektepakt kan ektefellene derimot avtale i hvilke tilfeller formuen ikke skal skjevdeles, og om dette skal gjelde dem begge.

Formkrav til ektepakten

Dersom en ektepakt skal være gyldig må:

  • Ektepakten være skriftlig
  • Ektefellene samtidig og i nærvær av to uavhengige vitner underskrive ektepakten
  • Vitnene underskrive ektepakten mens begge ektefellene er tilstede
  • Vitnene være myndige og ved full sang og samling.

Dersom en ektepakt kun er til fordel for den ene ektefellen, er det ikke nødvendig at denne ektefellen medvirker ved ektepaktens opprettelse.

Juridisk bistand

Dersom du ønsker å opprette en ektepakt kan det være fornuftig å få bistand fra advokat. På denne måten er du sikker på at alle formkravene og andre juridiske problemstillinger relatert til ektepakten kan være oppfylt. Videre kan du også få råd vedrørende innhold i selve ektepakten. Alle slike saker må håndteres etter omstendighetene og individuelt. Ofte kan sammensetningen av ektepakten være sammensatt og kompleks. Våre advokater står alltid klar til å tilpasse seg din sak og har lang erfaring med å opprette ektepakter som oppleves riktig for alle parter.

Roy Hedly Karlsen

Partner
915 50 211
rhk@bjerkan-stav.no

Advokat Karlsen er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Han har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder. Karlsen har sin spesialkompetanse innen arv og skifte, vergemålsrett og tvisteløsning. Han er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i anledning offentlige skifter.

Karlsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: