Arbeidsavtale

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til rådgivning i forbindelse med opprettelse av arbeidsavtaler

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en uforpliktende samtale om din sak.

Om arbeidsavtaler

I alle arbeidsforhold skal det inngås en arbeidsavtale. Det er arbeidsgiver sin oppgave å utforme et forslag til arbeidsavtale i samsvar med lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern § 14-6. Arbeidstaker har videre rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utforming og endring av arbeidsavtalen.

Ved inngåelse av et arbeidsavtale som løper i mer enn en måned skal arbeidsavtale foreligge snarest mulig, og senest en måned etter at arbeidsforholdet er påstartet. Dersom arbeidsforhold har en kortere varighet enn en måned skal arbeidsavtalen foreligge umiddelbart.

arbeidsavtale

Minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale

Ved inngåelse av et arbeidsforhold er det i følge §14-6  flere minimumskrav som må oppfylles:

 • Partenes identitet må spesifiseres.
 • Selve arbeidsplassen. Dersom det derimot ikke eksisterer en fast eller hovedarbeidsplass skal det spesifiseres i avtalen at arbeidstakeren vil jobbe på forskjellige steder. Forretningsadressen/hjemsted til arbeidsgiver skal da oppgis.
 • En beskrivelse av arbeidet til arbeidstaker, eller arbeidstakers tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse
 • Forventet varighet av arbeidsforholdet dersom det er et midlertidig arbeidsforhold. I tillegg må grunnlaget for ansettelse oppgis. Les mer om ansettelser.
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser. Ved arbeidsavtaler der arbeidstaker skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale.
 • Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.
 • Oppsigelsesfrister for arbeidstaker og arbeidsgiver.
 • Gjeldende eller avtalt lønn ved arbeidsforholdets start. I tillegg skal andre tillegg og godtgjøringer som ikke inngår i lønnen spesifiseres. Dette kan for eksempel være pensjonsinnbetalinger og tidspunkt for lønnsutbetaling.
 • Lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.
 • Lengde på pauser i arbeidsdagen.
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

Juridisk bistand

Dersom du ønsker å opprette en arbeidsavtale kan det værefornuftig å få bistand fra advokat. På denne måten er du sikker på at alle formkravene og andre juridiske problemstillinger relatert til denne blir oppfylt. Videre kan du også få råd vedrørende annet innhold i arbeidsavtalen, både som arbeidsgiver og arbeidstaker. Alle ansettelser er unike og må behandles deretter. Ofte kan sammensetningen av arbeidsavtalen være sammensatt og kompleks. Våre advokater står alltid klar til å tilpasse seg din sak og har lang erfaring med å opprette arbeidsavtaler som oppleves riktig for alle parter.