Drøftingsmøte

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer bistand ved drøftelsesmøter.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Hva er et drøftingsmøte?

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver skal kalle inn til et drøftingsmøte før oppsigelse eventuelt skjer. Arbeidstakeren har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt under drøftingsmøtet.

Innkalling til drøftingsmøte

Dersom du som arbeidsgiver vurderer å avslutte et arbeidsforhold med en ansatt er du pliktet til å innkalle den ansatte til et drøftingsmøte. Arbeidsgiver må altså drøfte en oppsigelse med arbeidstaker før selve beslutningen om oppsigelse eller avskjed fattes. Følgelig skal arbeidsgiver ikke ha besluttet oppsigelse før eller i løpet av selve møtet. Drøftingsmøtet har for arbeidsgiver som formål å samle inn grunnlag for å foreta en nødvendig vurdering knyttet til sakligheten for en eventuell oppsigelse.

I drøftingsmøtet skal arbeidstakeren få vite hvorfor det vurderes å gå til oppsigelse, og han/hun skal få anledning til å gi sitt syn på saken.

Selve innkallingen til møtes skal i utgangspunktet utformes enkelt. Den skal gi beskjed til arbeidstaker at arbeidsgiver innkaller vedkommende til et drøftingsmøte. Det skal presiseres at formålet med møtet er å diskutere arbeidsforholdet, og en eventuell oppsigelse knyttet til dette. Tidspunkt og møtested skal også presiseres. Videre er det av og til – og spesielt i større selskaper – kutyme å opplyse om hvem som møter på vegne av arbeidsgiver. Det heter seg også at arbeidstaker skal få rimelig tid til å områ seg – herunder forberedelse til møtet, engasjere rådgiver / advokat og lignende.

Juridisk bistand

Dersom du som arbeidsgiver vurderer oppsigelse eller avskjed av en ansatt kan det ofte være flere juridiske problemstillinger som må tas hensyn til. Ofte kan problemstillingene rundt dette være komplekse, og enhver sak er unik. Av og til kan det være fornuftig å la seg bistå av advokat i slike sammenhenger. Våre arbeidsrettsadvokater står klar til å bistå deg dersom du har behov for assistanse. Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere, og hjelper blant annet med å utvikle saklighetshensyn for den aktuelle part.

Karl Bjørnar Olsen

Partner
930 33 689
kbo@bjerkan-stav.no

Advokat Olsen har bakgrunn fra Forsvarets bygningstjeneste og har regelmessig oppdrag for entreprenører og byggherrer. Han er leder for firmaets Bygg- og entreprisegruppe og har prosedert mange entreprisesaker.

Olsen arbeider videre i stor grad med offentligrettslige problemstillinger og opptrer jevnlig som kommuneadvokat for flere kommuner i Sør-Trøndelag.

Han har også lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder grunnforhold og grunnerverv, både for private og offentlige parter. Han har bred erfaring fra forhandlinger og fra skjønn.

Olsen har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere på arbeidsrettens område.

Olsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: