Tap av forsørger

Et tap av forsørger, for eksempel ektefelle eller foreldre kan oppleves veldig tungt både følelsesmessig og økonomisk. Ofte kan du i slike tilfeller ha krav på erstatning. Vi har lang erfaring og høy kompetanse med å bistå i slike saker, og vil gjøre alt vi kan for å tilpasse oss din sak og hverdag best mulig.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Erstatning ved tap av forsørger

Ved tap av forsørger, kan du ha krav på å få erstattet tap som følge av dødsfallet, etter skadeserstatningsloven § 3-4.

Forsørgertapet kan for eksempel ha oppstått som følge av feilbehandling/pasientskade, trafikken, vold, eller kanskje på arbeidsplassen. Det kan i slike sammenhenger være at noen har opptrådt uaktsomt eller forsettelig og derfor er ansvarlig for hendelsen.

Hva kan jeg få i erstatning?

Så lenge det foreligger ansvarsgrunnlag, vil man kunne kreve erstatning for det tap som oppstår som følge av forsørgerens bortgang. Ved yrkesskade er denne standardisert. I andre tilfeller vil man sammenlikne familiens økonomiske situasjon før og etter dødsfallet og utmåle tapet konkret. Videre kan man kreve dekket vanlige utgifter til gravferd og, i visse tilfeller, andre utgifter som følge av dødsfallet. Ikke-økonomisk tap dekkes normalt ikke, med mindre noen har forårsaket skaden med vilje eller grovt uaktsomt.

Man kan også ha krav på ytelser fra folketrygden (ektefellepensjon, barnepensjon).

Juridisk bistand

Ofte vil utgifter til advokatbistand bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet. I saker angående tap av forsørger der det er oppstått tvist, har de fleste dekning for advokatutgifter i hjem- og innboforsikringen. Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp, men dette gjelder kun dersom din inntekt er under kr 246 000 (for enslige).

Bjørn Egil Ramse Berg

Advokat
996 43 442
bb@bjerkan-stav.no

Advokat Berg [tekst]

Han leder vår faggruppe erstatnings-, forsikrings-, skade-, og trygderett.

Advokat Berg

Hovedarbeidsområder:

  • Fagområdelink til erstatning