Vår kompetanse

Flere av våre advokater jobber hovedsakelig opp imot offentlig sektor, og har opparbeidet inngående erfaring både om regelverket, samt om de ulike kommunenes, fylkeskommunenes og statlige institusjonenes organisering og praksis.

Advokatene har omfattende erfaring med å bistå kommuner og andre offentlige institusjoner med juridisk rådgivning og prosedyre. En rekke av advokatene i Bjerkan Stav har bakgrunn fra statlig og kommunal forvaltning, fra ulike offentlige nemnder og fra domstolene.

På den annen side er Bjerkan Stav en aktiv støttespiller for våre private klienter i møte med det offentlige, blant annet ved søknadsprosesser, offentlige anbud, saksbehandling og klage til offentlige organer, og i prosesser for domstolene.

Gruppens leder

Odd Gunnar Hammernes

Partner
997 91 349
oh@bjerkan-stav.no

Hammernes har bred forretningsjuridisk erfaring med et betydelig innslag av saker relatert til fast eiendom, husleierett, eiendomskjøp/salg og kontrakter og tvisteløsning knyttet til dette. Han har som en del av sin forretningsjuridiske praksis arbeidet med aktører i en rekke bransjer og har opparbeidet erfaring med rådgivning for aktører innen industri og handel, eiendomsutvikling og entreprise, bemanningssektoren og informasjonsteknologi. Hammernes arbeider også mye med arbeidsrett, hovedsakelig for arbeidsgiver.

Advokat Hammernes leder Bjerkan Stavs gruppe for Offentlig rett og bistår også en rekke offentlige klienter i saker knyttet til offentlige anskaffelser. Han arbeider særlig med kommunale forretningsinteresser.

Hammernes har tilleggsutdanning i engelsk for jurister ved Universitetet i Oslo, og bistår gjerne hvor engelsk er arbeidsspråket.

Hammernes er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:


Vi bistår offentlig sektor i hovedsak på følgende rettsområder

 • Kommunal- og forvaltningsrett
 • Barnevern
 • Plan- og bygningsrett
 • Ekspropriasjon
 • Interkommunalt samarbeid
 • Offentlig støtte
 • EU/EØS- og konkurranserett
 • Kontraktsrett
 • Fast eiendom
 • Arbeidsrett
 • Selskapsrett
 • Entrepriserett
 • Erstatningsrett
 • Prosess og tvisteløsning

Tilknyttet denne gruppen

Erik Widerøe

Partner 926 88 900 ew@bjerkan-stav.no

Advokat Widerøe har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder og særlig innenfor barnerett, barnevernsrett og strafferett. Han er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning. Advokat Widerøe er fast bistandsadvokat for Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett og sitter i bistandsadvokatutvalget i Advokatforeningen. Widerøe er partner i Bjerkan Stav. Hovedarbeidsområder:

Andreas Messelt Ekker

Partner 905 39 972 ae@bjerkan-stav.no

Advokat Ekker representerer kommuner i barnevern- og erstatningssaker, og arbeider ellers hovedsakelig med idrettsjuss/rådgivning, kontraktsrett og arbeidsrett. Ekker har videre flere verv innenfor idretten i Norge, herunder som leder i Norges Skiforbunds Lov- og påtaleutvalg, leder av Antidoping Norges Meldepliktskomitè og leder av Klagenemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout (oppnevnt av Kulturdepartementet). Ekker er partner i Bjerkan Stav. Hovedarbeidsområder:

Ole Magnus Tronshart

Partner 900 27 247 omt@bjerkan-stav.no

Advokat Tronshart arbeider med ulike problemstillinger for næringslivet, og han har flere styreverv. Han er leder for firmaets gruppe for Selskaps- og transaksjonsrett. Han arbeider jevnlig med problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser. Tronshart representerer både oppdragsgiver og tilbyder. Han bistår i forhold til utarbeidelse av tilbud, selve utvelgelsesfasen og konflikthåndtering i ettertid. Tronshart har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere. Tronshart er partner i Bjerkan Stav. Hovedarbeidsområder:

Roy Hedly Karlsen

Partner 915 50 211 rhk@bjerkan-stav.no

Advokat Karlsen er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning. Han har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder. Karlsen har sin spesialkompetanse innen arv og skifte, vergemålsrett og tvisteløsning. Han er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i anledning offentlige skifter. Karlsen er partner i Bjerkan Stav. Hovedarbeidsområder:

Guri Uvsløkk Vagnildhaug

Partner 402 28 737 guv@bjerkan-stav.no

Advokat Vagnildhaug arbeider i hovedsak med fast eiendom innenfor flere felt og herunder i særlig grad ekspropriasjon og skjønn. I tillegg til å være tilknyttet firmaets gruppe Fast eiendom, er Vagnildhaug også medlem av gruppen Offentlig forvaltning. Vagnildhaug prosederer jevnlig saker for domstolene. Advokat Vagnildhaug har siden 2013 vært styremedlem i Advokatforeningen, Trøndelag krets. Vagnildhaug er partner i Bjerkan Stav. Hovedarbeidsområder:

Markus Waterloo

Partner 975 13 040 mw@bjerkan-stav.no

Advokat Waterloo leder Bjerkan Stav Advokatfirma sin faggruppe for anskaffelser. Han bistår en lang rekke oppdragsgivere/innkjøpere og leverandører på alle trinn av anskaffelsesprosessen. Han innehar spesialkompetanse på skriving av anbud, noe som medfører at en rekke næringslivsaktører benytter han til dette for å få et fortrinn i anbudskonkurranser. Videre arbeider han i all hovedsak med saker knyttet til fast eiendom, særskilt innenfor bygg- og entreprise. I tillegg har han god kompetanse i offentlig forvaltning. Waterloo tok spesialfag ved Universitetet i København og avla eksamen i Advanced Legal English. Han bistår gjerne i saker hvor engelsk er det foretrukne språket. Hovedarbeidsområder:

Thomas Gundersen

Partner 909 48 591 tg@bjerkan-stav.no

Advokat Gundersen er leder av firmaets gruppe for Fast eiendom og har særlig kompetanse innenfor plan- og bygningsrett. Gundersen bistår både næringsliv og offentlige klienter. Han er videre medlem av gruppen Offentlig forvaltning. I tillegg til flere års erfaring fra offentlig forvaltning, har han erfaring som dommerfullmektig i to år. Gundersen prosederer jevnlig barnevernssaker for fylkesnemnda og domstolene for offentlig part/kommuner. Gundersen er partner i Bjerkan Stav. Hovedarbeidsområder:

Karl Bjørnar Olsen

Partner 930 33 689 kbo@bjerkan-stav.no

Advokat Olsen har bakgrunn fra Forsvarets bygningstjeneste og har regelmessig oppdrag for entreprenører og byggherrer. Han er leder for firmaets Bygg- og entreprisegruppe og har prosedert mange entreprisesaker. Olsen arbeider videre i stor grad med offentligrettslige problemstillinger og opptrer jevnlig som kommuneadvokat for flere kommuner i Sør-Trøndelag. Han har også lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder grunnforhold og grunnerverv, både for private og offentlige parter. Han har bred erfaring fra forhandlinger og fra skjønn. Olsen har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere på arbeidsrettens område. Olsen er partner i Bjerkan Stav. Hovedarbeidsområder:

Bjørn Terje Smistad

Partner - Møterett for Høyesterett 478 88 061 bts@bjerkan-stav.no

Advokat Smistad er spesialist innenfor fast eiendom. Han har hatt ansvaret for en rekke saker innenfor ekspropriasjon-, vassdragsrett og tomtefeste hvoretter flere saker er gått til Høyesterett. Han ledet i 12 år juridisk avdeling hos landets største grunneier Statskog SF, og har bred forretningsjuridisk erfaring innenfor eiendom, energi, skog og utmarksjus. Ansvarlig for oppdrag for Opplysningsvesenets fond. Smistad har møterett for Høyesterett og er en erfaren prosedyreadvokat. Han har ledererfaring fra større forhandlinger, og leder firmaets faggruppe for tvisteløsning og sivilrettslig prosedyre. Smistad bistår næringslivet, det offentlige og private. Etter 20 år som advokat har han også betydelig erfaring med myndighetskontakt på kommune-, fylkes- og departementsnivå, og har vært oppnevnt av regjeringen i lovutvalg. Han har også verv i nasjonale fagutvalg, og holder jevnlig foredrag. Hovedarbeidsområder:

Ingrid Therese Hopsø

Advokat 930 36 400 ith@bjerkan-stav.no

Advokat Hopsø har bred kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold. Hun har arbeidserfaring fra ulike enheter og nivåer i kommunal sektor og stor innsikt i saksgangen i offentligrettslige prosesser. Hun har særlig kompetanse innenfor plan- og bygningsrett, og rådgir både tiltakshavere og naboer i byggesaker og i juridiske problemstillinger ved reguleringsarbeid. Hopsø bistår også i eiendomstransaksjoner og ved eiendomsutvikling, og har jobbet mye med seksjonering og delesaker, herunder opprettelse av anleggseiendommer. Hun bistår både offentlige aktører og eiendomsutviklere med alt fra erverv av eiendom/eiendomsselskap til ferdigstillelse av prosjektet, salg og eventuelt etterfølgende tvister. Hopsø yter også bistand til privatpersoner og selskaper i tingsrettslige tvister, tvister etter avhendingsloven og bustadsoppføringsloven, og i klagesaker mot forvaltningen. Hovedarbeidsområder:

Terje Svendsen

Partner
909 90 244
ts@bjerkan-stav.no

Advokat Svendsen har omfattende erfaring med bistand til privatpersoner, bedrifter og kommuner i over 20 år. Han har inngående lokal kjennskap til kommunene Hitra og Frøya, og havbruksnæringen.

Han har innehatt en rekke styreverv i lokalt næringsliv og har flere verv i Norges Juristforbund, herunder Forum for næringsdrivende og Tech Forum. Svendsen var medlem av Advokatlovutvalget og har vært fast medlem i Husleietvistutvalget i Trøndelag siden 2010.

Advokat Svendsen arbeider i stor grad med offentligrettslige problemstillinger, spesielt innenfor plan- og bygningsrett, og har opptrådt som kommuneadvokat for flere kommuner.

Han har også lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder grunnforhold og grunnerverv, både for private og offentlige parter. Han har bred erfaring fra forhandlinger og fra jordskiftesaker.

Advokat Svendsen har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere på arbeidsrettens område, samt hatt et utstrakt arbeide med arverettslige problemstillinger.

Advokat Svendsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

Mona Evensen Goa

Advokatfullmektig 480 12 829 meg@bjerkan-stav.no

Advokatfullmektig Evensen Goa arbeider i hovedsak med fast eiendom og barne- og familierett, herunder barnevernssaker. Hun har opparbeidet seg god kjennskap til både næringsliv og offentlig forvaltning i øyregionen. Evensen Goa har videre flere års erfaring fra offentlig forvaltning som juridisk rådgiver hos Fylkesmannen. Hun har også arbeidet hos Forbrukerrådet og har derfor erfaring fra rådgiving innen kontrakt/avtale- og kjøpsrettslige problemstillinger. Evensen Goa har i tillegg en master i International Business Management som gjør at hun har god kompetanse i arbeidet med å finne gode løsninger gjennom forhandlinger og meklinger. Hovedarbeidsområder: