Sykelønn

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til saker vedrørende sykelønn.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Tvister vedrørende sykelønn

Dersom det oppstår tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller mellom arbeidsgiver og NAV om rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, kan tvisten bringes inn for Ankenemnda for sykelønn i arbeidsgiverperioden.

Hvis arbeidsgiver kan dokumentere at fraværet ikke skyldes arbeidsuførhet, kan arbeidsgiver bestride sykemeldingen. Videre kan arbeidsgiver bestride sykemeldingen der denne enten er datert tilbake eller frem i tid. Her foreligger unntak for de tilfeller der arbeidstakeren har vært forhindret fra å søke lege og det er godtgjort at arbeidstakeren har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt.

Dersom arbeidsgiver beslutter at de ikke vil betale lønn i arbeidsgiverperioden, er de pliktig til å gi arbeidstaker skriftlig beskjed om dette. I tillegg må brevet sendes til det NAV- kontoret den ansatte har tilhørighet til. Dersom arbeidstaker mener at beslutningen er uriktig, må man henvende seg til NAV- kontoret og be om en vurdering. Hvis NAV kommer til en annen konklusjon enn arbeidsgiver, kan de følgelig utbetale sykepenger til arbeidstaker og kreve dette refundert fra arbeidsgiver.

Dersom det skulle oppstå en uenighet mellom arbeidsgiver og NAV, kan saken ankes til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Ankenemnda kan ikke behandle en sak dersom både arbeidsgiver og NAV helt har avslått å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. I de tilfeller skal anken fra arbeidstaker behandles etter de alminnelige regler om klage etter folketrygdloven § 21-12, og sendes til NAV Klageinstans med påfølgende ankesak til Trygderetten.

Arbeidsgiverperioden er gjeldende de første 16 dager etter at arbeidstaker blir regnet som arbeidsufør.

Juridisk bistand

Det kan ofte oppstå komplekse problemstillinger når det kommer til både arbeidstakers rett til sykelønn, og hvor vidt arbeidsgiver er pliktig til å utbetale sykelønnen i forskjellige scenarioer. Hver enkelt sak er unik og må håndteres deretter. Det kan ofte være fornuftig å la seg bistå av advokat i slike saker. På den måten sikrer du at dine interesser blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte. Våre advokater har lang erfaring med å bistå både arbeidsgiver og arbeidstaker i slike situasjoner.

Karl Bjørnar Olsen

Partner
930 33 689
kbo@bjerkan-stav.no

Advokat Olsen har bakgrunn fra Forsvarets bygningstjeneste og har regelmessig oppdrag for entreprenører og byggherrer. Han er leder for firmaets Bygg- og entreprisegruppe og har prosedert mange entreprisesaker.

Olsen arbeider videre i stor grad med offentligrettslige problemstillinger og opptrer jevnlig som kommuneadvokat for flere kommuner i Sør-Trøndelag.

Han har også lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder grunnforhold og grunnerverv, både for private og offentlige parter. Han har bred erfaring fra forhandlinger og fra skjønn.

Olsen har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere på arbeidsrettens område.

Olsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: