Loading...
Fast eiendom2018-11-05T12:11:19+00:00

Vår kompetanse
Bjerkan Stav bistår våre kunder i alle faser av en sak innenfor fast eiendom, fra løpende rådgivning, utforming av kontrakter, forhandlinger og tvisteløsning. Fast eiendom er ett av firmaets sentrale arbeidsområder. Våre medarbeidere har ulik yrkesbakgrunn fra privat næringsliv og offentlig sektor, og den enkelte advokat har ulik spesialisering innenfor området for fast eiendom.

Fra vår ekspertise kan særlig nevnes:

 • Plan- og bygningsrett, herunder reguleringssaker, utbyggingsavtaler mv.
 • Tomtefeste
 • Utvikling av eiendom
 • Tinglysing
 • Rettighetsspørsmål, servitutter og hevd
 • Naborett
 • Sameie
 • Ekspropriasjon, grunnerverv og skjønn
 • Prosedyre for domstolen

Landbruket
Landbruket forvalter store arealer og er en viktig næring i Midt-Norge. Både i forbindelse med arealforvaltning og næringsutøvelse vil det regelmessig oppstå spørsmål og problemstillinger av juridisk karakter. Samfunnsutviklingen med utbygging av infrastruktur og fredning av viktige naturområder har ofte store konsekvenser for de landbrukseiendommer som må avstå rettigheter og areal.

Vårt firma har lange tradisjoner med å yte bistand til landbruket og landbrukets organisasjoner både i forbindelse med generasjonsskifte, avklaring av rettslige forhold og ved erstatningsoppgjør i forbindelse med ekspropriasjon og fredningssaker.

Sentrale rettsområder av interesse for landbruket vil være:

 • Eiendomsoverdragelse
 • Odel/konsesjon
 • Generasjonsskifte
 • Bo – og driveplikt
 • Bruksretter
 • Jordskifte/grensetvister
 • Erstatningsoppgjør i forbindelse med ekspropriasjon og fredningssaker

Gruppens leder

Thomas Gundersen

Advokat
909 48 591   l   tg@bjerkan-stav.no

Advokat Gundersen er leder av firmaets gruppe for Fast eiendom og har særlig kompetanse innenfor plan- og bygningsrett. Gundersen bistår både næringsliv og offentlige klienter.

Han er videre medlem av gruppen Offentlig forvaltning. I tillegg til flere års erfaring fra offentlig forvaltning, har han erfaring som dommerfullmektig i to år.

Gundersen prosederer jevnlig barnevernssaker for fylkesnemnda og domstolene for offentlig part/kommuner.

Gundersen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

Tilknyttet denne gruppen

Kari Leira Bjørsnøs

Advokat
480 00 554   l   klb@bjerkan-stav.no

Advokat Bjørsnøs har mange års erfaring fra offentlig forvaltning, hvor hun blant annet har arbeidet mye med plan- og bygningsrett og kommunalrett.

Bjørsnøs har videre bakgrunn som politiadvokat, og hun har omfattende erfaring med å prosedere saker for domstolene. Hun har også arbeidet som dommerfullmektig.

Bjørsnøs er tilknyttet faggruppene Offentlig forvaltning, Fast Eiendom og Arbeidsrett.

Hovedarbeidsområder

Sigbjørn Oldren

Advokat
918 58 460   l   so@bjerkan-stav.no

Advokat Oldren er tilknyttet faggruppene Bank, insolvens og restrukturering, Fast eiendom og Arv,skifte og familie. Han representerer i tillegg kommuner innen barnevern og erstatningssaker.

Advokat Oldren har mange års erfaring fra påtalemyndigheten, og har erfaring med prosedyre for domstolene.

Hovedarbeidsområder

Andrè Marthinussen Larsen

Advokat
936 29 538   l   aml@bjerkan-stav.no

Advokat Larsen har omfattende erfaring med bistand til aktører i bilbransjen og bistår jevnlig en rekke bilforhandlere over hele landet innenfor blant annet selskapsrett, kontrakter, immaterielle- og kjøpsrettslige problemstillinger.

Larsen bistår også til enhver tid en rekke andre bedrifter og privatpersoner med tvisteløsning.

Advokat Larsen er også foredragsholder innenfor forbruker- og kjøpsrett.

Larsen er sekretær for Advokatforeningen i Trøndelag.

Larsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder

Morten Solbu Jullumstrø

Advokat
907 18 734   l   msj@bjerkan-stav.no

Advokat Jullumstrø arbeider i stor grad med saker tilknyttet eiendom, herunder saker om avhending, bustadoppføring, plan- og bygningsrett, utviklingsavtaler, transaksjoner, entrepriserett mv. Han har flere års erfaring som eiendomsmegler og fagansvarlig.

Advokat Jullumstrø arbeider også med saker innenfor arbeidsrett, herunder ansettelsesavtaler, oppsigelse, nedbemanning, virksomhetsoverdragelser mv. I tillegg generell avtalerett, tvisteløsning og forhandlinger.

Hovedarbeidsområder

John Aksel Stav

Daglig leder / Advokat
454 47 456   l   jas@bjerkan-stav.no

Advokat Stav er tilknyttet faggruppene Bank, insolvens og restrukturering, Fast eiendom og Selskaps- og transaksjonsrett. Han arbeider hovedsakelig innen disse rettsområdene og tilgrensede områder.

Han har flere års erfaring innen bobehandling, behandling og sikring av pengekrav og restrukturering.

Stav er partner og daglig leder i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

Odd Gunnar Hammernes

Advokat
997 91 349   l   oh@bjerkan-stav.no

Advokat Hammernes leder Bjerkan Stavs grupper Offentlig forvaltning og Anskaffelser og bistår også en rekke offentlige klienter i saker knyttet til offentlige anskaffelser. Han arbeider videre med utforming av interkommunale samarbeid og kommunale forretningsinteresser.

Hammernes har bred forretningsjuridisk erfaring med et betydelig innslag av saker relatert til fast eiendom og tvisteløsning. Han har som en del av sin forretningsjuridiske praksis arbeidet med aktører i en rekke bransjer og har opparbeidet erfaring med rådgivning for aktører innen industri og handel, eiendomsutvikling og entreprise, bemanningssektoren og informasjonsteknologi.

Hammernes er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

Ola Oldren

Advokat
901 80 745   l   oo@bjerkan-stav.no

Advokat Oldren har bred kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold og har siden 1989 arbeidet med en rekke problemstillinger innenfor dette rettsområdet, både i form av rådgivning og prosedering av saker for domstolene. Dette gjelder særlig saker innenfor naborettslige problemstillinger, bruksretter, odelsrett, generasjonsskifte, tomtefeste, ekspropriasjon og skjønn, samt jordskiftesaker.

Oldren bistår flere kommuner innenfor ulike deler av forvaltningsretten med rådgivning og prosedering av saker for domstolene. Han har siden 1993 vært fast advokat for fem kommuner innenfor barnevern i tillegg til enkeltoppdrag for flere andre kommuner innenfor samme område og prosederer årlig mellom 20 – 25 saker for fylkesnemnda og domstolene.

Oldren er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

Guri Uvsløkk Vagnildhaug

Advokat
402 28 737   l   guv@bjerkan-stav.no

Advokat Vagnildhaug arbeider i hovedsak med fast eiendom innenfor flere felt og herunder i særlig grad ekspropriasjon og skjønn.

I tillegg til å være tilknyttet firmaets gruppe Fast eiendom, er Vagnildhaug også medlem av gruppen Offentlig forvaltning. Vagnildhaug prosederer jevnlig saker for domstolene.

Advokat Vagnildhaug har siden 2013 vært styremedlem i Advokatforeningen, Trøndelag krets.

Vagnildhaug er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

Markus Waterloo

Advokat
975 13 040   l   mw@bjerkan-stav.no

Advokat Waterloo leder Bjerkan Stav Advokatfirma sin faggruppe for anskaffelser. Han bistår en lang rekke oppdragsgivere/innkjøpere og leverandører på alle trinn av anskaffelsesprosessen. Han innehar spesialkompetanse på skriving av anbud, noe som medfører at en rekke næringslivsaktører benytter han til dette for å få et fortrinn i anbudskonkurranser.

Videre arbeider han i all hovedsak med saker knyttet til fast eiendom, særskilt innenfor bygg- og entreprise. I tillegg har han god kompetanse i offentlig forvaltning.

Waterloo tok spesialfag ved Universitetet i København og avla eksamen i Advanced Legal English. Han bistår gjerne i saker hvor engelsk er det foretrukne språket.

Hovedarbeidsområder:

Karl Bjørnar Olsen

Advokat
930 33 689   l   kbo@bjerkan-stav.no

Advokat Olsen har bakgrunn fra Forsvarets bygningstjeneste og har regelmessig oppdrag for entreprenører og byggherrer. Han er leder for firmaets Bygg- og entreprisegruppe og har prosedert mange entreprisesaker.

Olsen arbeider videre i stor grad med offentligrettslige problemstillinger og opptrer jevnlig som kommuneadvokat for flere kommuner i Sør-Trøndelag.

Han har også lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder grunnforhold og grunnerverv, både for private og offentlige parter. Han har bred erfaring fra forhandlinger og fra skjønn.

Olsen har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere på arbeidsrettens område.

Olsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

Andrè Hansen

Advokatfullmektig
73 80 22 80   l   ah@bjerkan-stav.no

Advokatfullmektig Hansen ble ferdig utdannet høsten 2017, og har skrevet masteroppgave innenfor entrepriserett.

Hovedarbeidsområder: