Vår kompetanse

Bjerkan Stav har omfattende kompetanse og erfaring innen arv, skifte- og familierett. To av gruppens medlemmer er faste bobestyrere ved offentlig skifte i Sør-Trøndelag tingrett.

Bjerkan Stav har ulike faggrupper som sammen kan skreddersy løsninger med tanke på generasjonsskifte for bedriftseiere og næringsdrivende, eksempelvis spørsmål knyttet til:

 • Aksjelov og selskapslov (forhøyelse og nedsettelse av aksjekapital, lån fra selskapet for utkjøp av medarvinger, omdannelse av selskap dersom arvinger deler virksomheten)
 • Skatt og avgift ifm. generasjonsskifte
 • Odel- og åseterett
 • Vurdering av om ektefelle, som jobber i virksomheten, kan opparbeide seg medeiendomsrett i virksomheten.

Gruppens leder

Roy Hedly Karlsen

Partner
915 50 211
rhk@bjerkan-stav.no

Advokat Karlsen er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Han har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder. Karlsen har sin spesialkompetanse innen arv og skifte, vergemålsrett og tvisteløsning. Han er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i anledning offentlige skifter.

Karlsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:


Vi bistår med

Arv og Skifte

 • Dødsboskifte
 • Rådgivning innenfor hele arverettens område, herunder også bistand til arvinger i anledning offentlig skifte
 • Testament – Utarbeidelse – evt. i kombinasjon med:
  • Ektepakt eller samboeravtale
 • Prosedyre for domstolene
 • Generasjonsskifte – herunder råd knyttet til:
  • Gaver, gavebrev, avkortingsregler og arvepakt
 • Ektepakt mellom ektefeller – herunder:
  • Rådgivning knyttet til særeie, «skilsmissesæreie», uskifte med særeie, likedelingsregler (kombinasjonsmuligheter), skjevdelingsregler mv.
 • Samboeravtale
 • Rådgivning knyttet til grensen mellom formuesrettslige avtaler mellom ektefeller og forhåndsavtaler om deling
 • Skilsmisse (felleseieskifte) – Økonomisk oppgjør
 • Opphør av samboerskap – Økonomisk oppgjør

Barnerett

Bistandsadvokat

 • Etterforskning av straffesak
 • Tilrettelagte avhør
 • Straffesak for domstol
 • Krav om voldsoffererstatning
 • Les mer om dette under bistandsadvokat

Fremtidsfullmakt/Vergemål

Tilknyttet denne gruppen

Erik Widerøe

Partner
926 88 900
ew@bjerkan-stav.no

Advokat Widerøe har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder og særlig innenfor barnerett, barnevernsrett og strafferett.

Han er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Advokat Widerøe er fast bistandsadvokat for Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett og sitter i bistandsadvokatutvalget i Advokatforeningen.

Widerøe er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

Ronald Eriksen Brevik

Partner
918 61 129
reb@bjerkan-stav.no

Advokat Ronald Eriksen Brevik arbeider hovedsakelig med saker innen konkurs- og insolvensrett, arv og skifte, og erstatningsrett. Han har lang erfaring som bostyrer både i konkurs- og dødsbo. Advokat Brevik har omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre innen styre- og profesjonsansvar, trygderett, arv og skifte mv.

Advokat Brevik er en etterspurt foredragsholder, og arbeider også som universitetslektor II ved NTNU Handelshøyskolen.

Advokat Brevik er leder for firmaets gruppe for Bank, insolvens og restrukturering.

Hovedarbeidsområder:

 • Insolvens og restrukturering
 • Arv og skifte
 • Styreansvar og profesjonsansvar

Sigbjørn Oldren

Advokat
918 58 460
so@bjerkan-stav.no

Advokat Oldren er tilknyttet faggruppene Bank, insolvens og restrukturering, Fast eiendom og Arv,skifte og familie. Han representerer i tillegg kommuner innen barnevern og erstatningssaker.

Advokat Oldren har mange års erfaring fra påtalemyndigheten, og har erfaring med prosedyre for domstolene.

Hovedarbeidsområder

Roy Gunnar Johansen

Partner
900 39 880
rgj@bjerkan-stav.no

Advokat Johansen har flere års erfaring innen konkurs- og insolvensrett, hovedsakelig som bostyrer i konkurs- og tvangsoppløsningsbo. Han har en særlig interesse for granskning, noe han spesialiserte seg i på studiet.

Advokat Johansen har videre i flere år arbeidet med spørsmål knyttet til vergemålsrett. Han har også omfattende erfaring innenfor trygderett. Advokat Johansen har også erfaring innenfor forvaltningsrett og arv og skifte.

Han interesserer seg for alternativ tvisteløsning og er sertifisert mekler etter Advokatforeningens meklingsordning.

Johansen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder

June Falk-Larssen

Advokat
465 14 592
jfl@bjerkan-stav.no

Advokat Falk-Larssen ble ferdig utdannet våren 2017, og har skrevet masteroppgave innenfor barnerett.

Hovedarbeidsområder:

Åse Myhre Nordaune

Saksbehandler
470 25 715
aamn@bjerkan-stav.no

Nordaune er kontaktperson i firmaet for søknader til NAV Lønnsgaranti.

Bjørn Egil Ramse Berg

Advokat
996 43 442
bb@bjerkan-stav.no

Advokat Berg har solid prosedyreerfaring innen ulike fagområder og særlig innenfor erstatningsrett og trygderett der han har prosedert flere titalls saker de siste årene.

Advokat Berg har spisskunnskap med over 20 års erfaring innen fagområdene forsikringsrett og erstatningsrett, herunder bilansvar, yrkesskade, pasientskade og ulike forsikringsprodukter som ulykkesforsikring, uføredekning, personalgaranti, gruppelivsforsikring mv. Han har holdt flere kurs for forsikringsselskap og har forelest i helserett for Folkeuniversitetet.

Han har også omfattende kompetanse innenfor trygderett der han har flere års erfaring med prosedyre av saker for Regjeringsadvokaten.

Advokat Berg har videre i flere år arbeidet med konkursbo, dødsbo, felleseieskifter samt spørsmål knyttet til vergemålsrett.

Hovedarbeidsområder:

Hege Bjørgum Skillingstad

Partner
993 83 454
hbs@bjerkan-stav.no

Advokat Bjørgum Skillingstad arbeidet 9 år i Statskog SF og har betydelig erfaring med tingsrett, tomtefeste, ekspropriasjon og skjønn, samt andre spørsmål rundt fast eiendom. Hun hadde spesialansvar for skogvernsaker. I de senere årene har hun arbeidet mye med saker innenfor tomtefeste og avhendingsloven.

Hun har i mange år arbeidet på oppdrag fra tingretten som bostyrer i konkurs- og dødsbo, og har også betydelig erfaring med saker innenfor arverett. Etter mange år i offentlig forvaltning bistår hun også med myndighetskontakt på alle nivåer. Hun er også fast oppnevnt bistandsadvokat for Namdal tingrett og Frostating lagmannsrett.

Bjørgum Skillingstad er medlem av konsernstyret i NTS ASA og har sittet i konsernstyret til Statskog SF. Videre er hun i dag styreleder i Namdal Næringsforening. Hun har erfaring som lokalpolitiker, herunder en periode som varaordfører i Namsos kommune.

Hovedarbeidsområder:

Terje Svendsen

Partner
909 90 244
ts@bjerkan-stav.no

Advokat Svendsen har omfattende erfaring med bistand til privatpersoner, bedrifter og kommuner i over 20 år. Han har inngående lokal kjennskap til kommunene Hitra og Frøya, og havbruksnæringen.

Han har innehatt en rekke styreverv i lokalt næringsliv og har flere verv i Norges Juristforbund, herunder Forum for næringsdrivende og Tech Forum. Svendsen var medlem av Advokatlovutvalget og har vært fast medlem i Husleietvistutvalget i Trøndelag siden 2010.

Advokat Svendsen arbeider i stor grad med offentligrettslige problemstillinger, spesielt innenfor plan- og bygningsrett, og har opptrådt som kommuneadvokat for flere kommuner.

Han har også lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder grunnforhold og grunnerverv, både for private og offentlige parter. Han har bred erfaring fra forhandlinger og fra jordskiftesaker.

Advokat Svendsen har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere på arbeidsrettens område, samt hatt et utstrakt arbeide med arverettslige problemstillinger.

Advokat Svendsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

Mona Evensen Goa

Advokat
480 12 829
meg@bjerkan-stav.no

Advokatfullmektig Evensen Goa arbeider i hovedsak med fast eiendom og barne- og familierett, herunder barnevernssaker. Hun har opparbeidet seg god kjennskap til både næringsliv og offentlig forvaltning i øyregionen.

Evensen Goa har videre flere års erfaring fra offentlig forvaltning som juridisk rådgiver hos Fylkesmannen. Hun har også arbeidet hos Forbrukerrådet og har derfor erfaring fra rådgiving innen kontrakt/avtale- og kjøpsrettslige problemstillinger.

Evensen Goa har i tillegg en master i International Business Management som gjør at hun har god kompetanse i arbeidet med å finne gode løsninger gjennom forhandlinger og meklinger.

Hovedarbeidsområder:

Silje Mollan

Advokatfullmektig
986 88 000
sm@bjerkan-stav.no

Mollan ble ferdig utdannet jurist høsten 2020, og har skrevet masteroppgave innenfor arbeidsrett med problemstillingen «Utvelgelseskrets ved nedbemanning: Arbeidsgivers adgang til å begrense kretsen av ansatte i utvelgelsen».