Hvilke regler gjelder for bruk av egenmelding?

Med egenmelding menes det at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om fravær på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram legeerklæring. Reglene for bruk av egenmelding er regulert i lov om folketrygd (folketrygdloven) og angir et minimum for arbeidstakers rett til å bruke egenmelding.

Må ha vært ansatt i minst 2 måneder

En arbeidstaker må ha vært ansatt i minst to måneder for ha rett til å nytte egenmelding ved fravær på grunn av sykdom eller skade, jf. folketrygdloven § 8-24 første ledd. Retten til å nytte egenmelding er med andre ord begrenset til arbeidsforhold av en viss varighet. Det betyr at kortvarige arbeidsforhold slik som sesongarbeid, feriearbeid o.l. i utgangspunktet faller utenfor.

Dersom arbeidsforholdet avbrytes i mer en to uker, kan egenmelding først nyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder. Det gjelder likevel ikke dersom avbruddet skyldes permittering, lovmessige permisjoner eller militærtjeneste.

Kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen

En egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen i en periode på 16 dager (arbeidsgiverperioden), jf. folketrygdloven § 8-24 fjerde ledd. Ved nytt sykefravær innenfor denne perioden regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med. En egenmelding kan altså nyttes for tre sammenhengende kalenderdager i løpet av 16 dager, eller det kan nyttes flere egenmeldinger ved adskilte sykefravær på til sammen tre kalenderdager i løpet av 16 dager.

Dersom fraværet varer utover de kalenderdagene egenmeldingen er nyttet for, kan arbeidsgiver kreve legeerklæring.

I denne sammenheng er det viktig å merke seg at loven henviser til kalenderdager og ikke arbeidsdager. Det betyr at også arbeidsfrie dager teller med i egenmeldingsperioden. Det innebærer at arbeidstakeren ved fravær fredag, mandag og tirsdag må ha legeerklæring allerede fra mandag. Dersom fraværet strekker seg fra onsdag til fredag og arbeidet gjenopptas på mandag, er det imidlertid ikke et krav om legeerklæring for lørdag og søndag dersom dette er arbeidsfrie dager.

Innenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager kan imidlertid arbeidsgiver gi ansatte bedre rettigheter ved å bestemme at det kan nyttes egenmelding ut over tre kalenderdager.

Skriftlig eller muntlig egenmelding?

Etter folketrygdloven § 8-23 kan en arbeidstaker gi egenmelding både skriftlig og muntlig.

Arbeidsgiver kan imidlertid kreve at arbeidstakeren skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding etter at han eller hun er tilbake i arbeid, jf. folketrygdloven § 8-26. Dersom en slik erklæring ikke blir lagt frem kan arbeidsgiver bestemme at retten til sykepenger i arbeidsgiverperioden skal falle bort.

Tap av retten til å nytte egenmelding

Arbeidsgiver kan etter folketrygdloven § 8-27 bestemme at en arbeidstaker taper retten til sykepenger på grunnlag av egenmelding dersom:

  • Arbeidstaker i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten legeerklæring
  • Arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Etter tapsregelen i § 8-27 regnes ett sammenhengende fravær i løpet av 16 dager som ett egenmeldingsfravær, mens atskilte fravær i løpet av 16 dager legges sammen og regnes som flere fravær. Det innebærer at dersom arbeidstaker bruker flere egenmeldinger ved atskilte fravær i løpet av 16 dager, slik det er adgang til etter § 8-24, regnes dette som flere fravær etter tapsregelen.

Har du spørsmål om reglene for egenmelding?

Ta kontakt med Bjerkan Stav Advokatfirma AS på tlf. 73 80 22 80 for å snakke med en arbeidsrettsadvokat.