En nabokonflikt må ikke nødvendigvis ende i rettsapparatet. En rettssak kan være dyr og konfliktskjerpende. Nå er det anledning til å få hjelp av en profesjonell advokatmekler til å komme til enighet.

Av advokat og sertifisert mekler Roy Gunnar Johansen, Bjerkan Stav Advokatfirma

Ordningen advokatmekling er for så vidt ikke helt ny. Advokatforeningen har siden 2002 tilbudt kurs innen mekling som en del av etterutdanningstilbudet for advokater. Siden 2016 har Advokatforeningen tilbudt en utdannelse kalt Meklingsakademiet – der man gjennom et intensivt og omfattende opplæringsprogram med avsluttende evaluering/eksamen sertifiserer advokater og jurister innen mekling. Advokatforeningen ønsker gjennom ordningen å bygge opp en advokatbasert meklingskompetanse av høy kvalitet. Ordningen er imidlertid lite kjent og lite benyttet ved tvister mellom privatpersoner. Mekling er langt mer utbredt innenfor næringslivet.

Advokatmekling er en såkalt utenrettslig mekling. Det vil si at meklingen holdes på partenes initiativ, gjerne før konflikten har tilspisset seg så mye at forliksklage eller stevning er tatt ut. Mekling kommer i stand ved at partene selv eller deres prosessfullmektiger retter en felles henvendelse til en sertifisert advokatmekler. En oppdatert oversikt over sertifiserte meklere finnes på www.mekling.no. Når mekleren tar på seg oppdraget får han oversendt opplysninger om saken fra partene. Mekleren innkaller deretter partene til et felles møte med sikte på å klarlegge partenes interesser i saken. Deretter avholdes det vanligvis særmøter samme dag med hver enkelt part. Hele meklingsmøtet tar sjelden mer enn en dag.

I Trondheim er det foreløpig få sertifiserte meklere etter Advokatforeningens meklingsordning. Det vil i fremtiden komme til å bli flere advokater som ser fordelen i å kunne tilby advokatmekling. Flere advokater i vårt advokatfirma har meklingskompetanse. I forbindelse med innføring av ny tvistelov i januar 2008 pålegges partene en plikt til å søke tvisten løst i minnelighet før sak reises, og utenrettslig mekling nevnes spesielt som alternativ til domstolsbehandling. Utenrettslig mekling vil dessuten fra samme tidspunkt bli et alternativ til behandling i forliksrådet.

Hva er så fordelene med å få løst en tvist ved advokatmekling?

For det første er det rimelig.
En dags tvist for retten kan fort komme til å koste totalt 150-200 000 kroner eller mer, og som regel må den tapende part dekke motpartens omkostninger i tillegg til egen advokat. En dags advokatmekling koster 20-25 000 kroner. Partene deler kostnadene, så hver part må vanligvis maksimalt betale 10-12 000 kroner. I tillegg kommer eventuelle utgifter til egen advokat. Dersom en part har krav på fri rettshjelp, dekkes utgiftene til mekling i like stor grad som utgiftene til egen advokat. Det samme gjelder vanligvis dersom kostnadene helt eller delvis dekkes av en rettshjelpforsikring

Advokatmekling er hurtig.
Hvis en bringer tvisten inn for forliksråd og tingrett, så kan det gå opp til ett år før saken blir avgjort. I mellomtiden ligger konflikten der og ulmer, noe som av og til kan være lammende for partene. Dersom partene søker saken løst ved mekling, kan meklingen ofte settes i gang innen en eller to uker etter at partene kontakter mekleren, avhengig av meklerens arbeidssituasjon.

Partene har styringen.
Når en sak behandles i retten, blir den avgjort av dommeren. Ofte vil en dom ende med en seirende part og en tapende part. Ved advokatmekling er det ingen som trer en løsning ned over hodet på partene. Partene har selv styring med prosessen, og begge parter kan når som helst avslutte meklingen. At partene har styringen innebærer også at det er partene som skal komme frem til en løsning. For eksempel kan andre forhold enn den direkte tvist trekkes inn for å løse konflikten. I rettssalen er det ikke adgang til dette, her forsøker en tvert imot å avgrense tvisten.

Konfidensialitet.
En hovedforhandling for tingretten er offentlig. Hvem som helst kan bivåne en rettssak og partene kan lett oppleve det som uheldig at utenforstående får innblikk i en betent konflikt, personlige eller forretningsmessige forhold. Ved advokatmekling har ingen andre enn partene og deres advokater rett til å være tilstede, og mekleren, som selv er advokat, er underlagt streng taushetsplikt.

Lite konfliktskjerpende.
En prosess for retten kan av partene lett oppfattes som en ”stillingskrig”, der det gjelder å få frem flest mulig opplysninger som styrker egen sak, og helst samtidig svekker motpartens sak. ”Stillingskrigen” er i mange tilfeller med på å befeste konflikten partene imellom og gjøre den enda større. Ved advokatmekling skal partene ha en konstruktiv dialog med hverandre, der målet er å komme frem til en løsning som begge parter kan leve med.

Mekler med spesialkunnskap.
Ved å bruke advokatmeklere som er sertifisert av Advokatforeningen, er partene sikret å få bistand av en person som har kompetanse på mekling og meklingsteori. Mekleren har dessuten erfaring fra vanlig advokatvirksomhet og vet hvordan partene og deres advokater tenker i forhandlingssituasjonen. I tillegg vil mekleren kunne ha erfaring med og av og til spesialkunnskap om det felt saken dreier seg om.

Passer like godt til små som til store saker.
Advokatmekling passer like godt for næringslivet som for privatpersoner, og om tvistens verdi er 30 000 eller 30 millioner kroner.

Fremtidsrettet.
Advokatmekling er en fleksibel tvisteløsningsmekanisme og en fremtidsrettet måte å løse konflikter på. Antallet tvister øker etter hvert som samfunnet blir mer komplisert. Domstolene er allerede overarbeidet og Staten viser liten vilje til å sprøyte inn mer penger i justissektoren. For å unngå at kapasiteten i domstolene blir sprengt, må en tenke alternativ tvisteløsning. Det innebærer blant annet å ta i bruk advokatmekling som verktøy.

Advokatmekling passer i forskjellige typer tvister, som nabokonflikter, arbeidstvister, kontraktstvister, skifteoppgjør, barnefordelingssaker, erstatningssaker, selskapsrettslige tvister osv.

Ikke alle saker egner seg for advokatmekling. En sak kan være slik at en av partene nødvendigvis må vinne og den andre tape – det er enten eller. Dessuten må partene være forberedt på å gi og ta. Likevel er mange tvister godt egnet for mekling og alt for få tvister blir i dag løst på denne måten. Fordelene er mange og forliksprosenten er erfaringsmessig høy. Advokatmekling er utvilsomt en av de tvisteløsningsmetoder som kommer til å vinne terreng i tiden fremover.