Din advokat innen Offentlig forvaltning og anskaffelser

Bjerkan Stav bistår en lang rekke kommuner, hel- og deleide offentlige virksomheter og private parter i hele bredden av forvaltningsrettslige og øvrige offentligrettslige spørsmål.

Vi er prosessfullmektig for en rekke kommuner og private parter i rettstvister for alle instanser. Vi har omfattende prosedyreerfaring og oppdrag for kommuner i barnevern- og erstatningssaker for domstol og forvaltningsorgan. Vi har også betydelig erfaring med beslutningsprosesser i offentlige forvaltning.

Vi har videre bred erfaring med offentlig anskaffelser og bistår på alle stadier i prosessen fra utforming av konkurransegrunnlag til behandling i KOFA og prosesser for domstol.

Vi bistår offentlig sektor i hovedsak på følgende rettsområder:

  • Kommunal- og forvaltningsrett
  • Barnevern
  • Offentlige anskaffelser
  • Plan- og bygningsrett
  • Skjenkesaker/bevilling
  • Interkommunalt samarbeid
  • Offentlig støtte
  • Konkurranserett
  • Prosedyre for domstolene/fylkesnemnd
  • Erstatningsrett

I tillegg ytes bistand til offentlig sektor på mange av de samme rettsområder som er nevnt under de øvrige faggrupper.