Kan arbeidsgiver bestemme når arbeidstaker skal avvikle ferie?

Det er nå sommer og normaltid for ferieavvikling, og i den anledning oppstår det flere spørsmål rundt reglene for fastsettelse av ferie og arbeidsgivers adgang til å bestemme når arbeidstaker skal avvikle ferie. Utgangspunktet er at arbeidsgiver ensidig kan bestemme når ansatte skal ta ut ferie. Dette må likevel gjøres innenfor rammene som følger av ferielovens bestemmelser.

Arbeidsgivers styringsrett

Det følger av ferieloven § 6 nr. 1 at arbeidsgiver i god tid før ferien skal drøfte ferieavvikling med den enkelte arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgt. Dersom det ikke oppnås enighet har arbeidsgiver rett til å ensidig fastsette tiden for ferie. Dette er et utslag av arbeidsgivers styringsrett som gir arbeidsgiver rett til å bestemme ferieavviklingen for å ivareta virksomhetens behov for fortsatt drift. Utgangspunktet er at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å avvikle ferie på et tidspunkt som arbeidsgiver fastsetter, og arbeidstaker kan på sin side ikke motsette seg å avvikle pålagt ferie.

Denne styringsretten begrenses imidlertid av andre bestemmelser i ferieloven, til eksempel ferieloven §§ 7, 8 og 9. I tillegg kan tariffavtaler sette ytterligere begrensninger på arbeidsgivers styringsrett.

Arbeidstakers rett til å kreve ferie innenfor en gitt periode

Ferieloven gir rett til ferie i minst 25 virkedager og loven skiller mellom «hovedferie» (18 virkedager, dvs. tre uker) og «restferie» (7 virkedager).

I henhold til ferieloven § 7 nr. 1 kan arbeidstaker kreve at hovedferien gis i hovedferieperioden mellom 1.juni og 30.september. Dette innebærer at arbeidsgiver ikke kan pålegge ansatte å ta ut hovedferie i f.eks. april eller mai, da det faller utenfor lovens hovedferieperiode.

Unntak gjelder for ansatte som tiltrer i jobben etter 15.august i ferieåret. Disse kan ikke kreve at hovedferien avvikles i hovedferieperioden. Videre kan en arbeidstaker som har avviklet permisjonstid i hele hovedferieperioden med foreldrepenger etter folketrygdloven §§ 14-1 til 14-15, motsette seg å avvikle hovedferien innen ferieårets utløp. Slike arbeidstakere har følgelig krav på å få utsatt hovedferien til påfølgende år.

Videre følger det av ferieloven § 7 nr. 2 at arbeidstaker kan kreve at restferien på 7 virkedager gis samlet innenfor ferieåret. Så lenge restferien avvikles samlet er det imidlertid arbeidsgiver som på vanlig måte kan fastsette når restferien skal avvikles.

Reglene om avvikling av ferietid etter § 7 nr. 1 og nr. 2 kan fravikes ved tariffavtale eller individuell avtale. Dette innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at hovedferien skal avvikles utenfor hovedferieperioden.

I tillegg gir ferieloven §§ 8 og 9 særlige regler om ferieavvikling i oppsigelsestiden, samt under sykdom, permisjon og arbeidskamp.

Har arbeidsgiver adgang til å endre fastsatt ferie?

Et særskilt spørsmål som kan oppstå er hvorvidt arbeidsgiver har adgang til å endre en allerede fastsatt ferie. Det følger av ferieloven § 6 nr. 3 at ferie som arbeidstaker har mottatt underretning om, kan endres av arbeidsgiver dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. «Nødvendig» er det bare hvis den uforutsette hendelsen vil skape vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder. I tillegg kan arbeidstaker kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av omlegging av ferietiden.

Arbeidsgiver plikter å drøfte spørsmålet om endring med arbeidstakeren.

Det er imidlertid ingenting i veien for at ferietiden endres etter en nærmere avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Har du spørsmål om reglene for ferieavvikling etter ferieloven?

Ta kontakt med Bjerkan Stav Advokatfirma AS på tlf. 73 80 22 80 for å snakke med en av våre arbeidsrettsadvokater.