DIN ADVOKAT INNEN FAST EIENDOM

Bjerkan Stav bistår våre kunder i alle faser av en sak innenfor fast eiendom, fra løpende rådgivning, utforming av kontrakter, forhandlinger og tvisteløsning. Fast eiendom er ett av firmaets sentrale arbeidsområder. Våre medarbeidere har ulik yrkesbakgrunn fra privat næringsliv og offentlig sektor, og den enkelte advokat har ulik spesialisering innenfor området for fast eiendom.

 

Fra vår ekspertise kan særlig nevnes:

 • Plan- og bygningsrett, herunder reguleringssaker, utbyggingsavtaler mv.
 • Tomtefeste
 • Utvikling av eiendom
 • Tinglysing
 • Rettighetsspørsmål, servitutter og hevd
 • Naborett
 • Sameie
 • Ekspropriasjon, grunnerverv og skjønn
 • Prosedyre for domstolen

Landbruket forvalter store arealer og er en viktig næring i Midt-Norge. Både i forbindelse med arealforvaltning og næringsutøvelse vil det regelmessig oppstå spørsmål og problemstillinger av juridisk karakter. Samfunnsutviklingen med utbygging av infrastruktur og fredning av viktige naturområder har ofte store konsekvenser for de landbrukseiendommer som må avstå rettigheter og areal.

Vårt firma har lange tradisjoner med å yte bistand til landbruket og landbrukets organisasjoner både i forbindelse med generasjonsskifte, avklaring av rettslige forhold og ved erstatningsoppgjør i forbindelse med ekspropriasjon og fredningssaker. 

Sentrale rettsområder av interesse for landbruket vil være

 • Eiendomsoverdragelse
 • Odel/konsesjon
 • Generasjonsskifte
 • Bo – og driveplikt
 • Bruksretter
 • Jordskifte/grensetvister
 • Erstatningsoppgjør i forbindelse med ekspropriasjon og fredningssaker

 
 

 

Linker

Advokatforeningen
Brønnøysundregistrene
Lovdata
NAV Lønnsgaranti
Statens Kartverk

Personvernerklæringen

Kontakt

Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim
Postadr: Postboks 8809, Nedre Elvehavn, 7481 Trondheim
E-post: firmapost@bjerkan-stav.no
Telefon: 73 80 22 80
Mandag-Fredag 0800-1600


73 80 22 80

firmapost@bjerkan-stav.no
   
Org.nr: 912 879 461

Levert av